Funding for development of an innovative autonomous vehicle

Our
NEWSROOM

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

News & media

Funding for development of an innovative autonomous vehicle

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE AUTONOMOUS VEHICLE

The company LLC OSTARALAB aims to create a hybrid vehicle with a continuous operation principle with a remote control function, which could move in a heavily carved area. A four-wheeled vehicle with four-wheel drive is being developed for operation in poor road or off-road conditions; designed to carry two people and a payload. The target segment of the planned product is environmental monitoring services, fire rescue service, illegal migration control services. The purpose of the vehicle is to assist in border surveillance, rescue operations or other situations where human life may be at risk. During the implementation of the project, the selection of optimal technologies will be performed based on theoretical calculations (modeling) of the suitability of the selected technologies for the final product. An initial prototype will then be developed and initial testing of the systems performed.

The value of the project is 181,962.81 Eur. The project is funded by the European Regional Development Fund under the measure “Experiment”. Funded as a measure of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.
The project is implemented on 02-03-2020 – 30-04-2023.

 

INOVATYVIOS AUTONOMINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS KŪRIMAS

Įmonė UAB ,,OSTARALAB“, siekia sukurti nuoseklaus veikimo principo hibridinę transporto priemonę (TP) su nuotolinio valdymo funkcija, kuri galėtų apie 30 km/h greičiu judėti stipriai raižyta vietove. Kuriama keturratė transporto priemonė su keturiais varančiaisiais ratais, skirta eksploatuoti prastais keliais arba bekelės sąlygomis; skirta pervežti dviem žmonėms ir naudingam kroviniui.

Numatomo sukurti produkto tikslinis segmentas – aplinkos stebėjimo tarnybos, priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, nelegalios migracijos kontrolės tarnybos. TP paskirtis – pagalbinė priemonė atliekant sienos stebėjimo darbus, dalyvaujant gelbėjimo operacijose arba kitais atvejais, kai žmogaus gyvybei gali grėsti pavojus.

Įgyvendinant projektą bus atliekama optimalių technologijų atranka pagrindžiant teoriniais skaičiavimais (modeliavimu) atrinktų technologijų tinkamumą galutiniam produktui. Vėliau bus sukurtas pirminis prototipas ir atlikti pirminiai sistemų bandymai.

Projekto vertė 181.962,81 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę  „Eksperimentas“. Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projektas įgyvendinamas 2020-03-02 – 2023-04-30.

Scroll to Top